Tổ Chức

 

13 Họ và tên: Dương Thị Duyên

Chức vụ: Hiệu trưởng

Địa chỉ: Trường Mầm non Địa Linh

SĐT: 02813895371

 

11 Họ và tên: Lộc Thị Danh

Chức vụ: Giáo viên

Địa chỉ: Trường Mầm non Địa Linh

SĐT: 0123456789